Puhkemaja Tartus Askari ürituste korraldamiseks. | Askari Sisekorraeeskiri
16685
page-template-default,page,page-id-16685,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Askari Sisekorraeeskiri

Üldsätted
Askari Puhkemaja asub Maakivi tn 6, Räni küla, Ülenurme vald, Tartumaa.
Käesolevad Sisekorraeeskirjad (edaspidi Eeskirjad) kehtivad tervel Askari Puhkemaja territooriumil sh. ka kõigis territooriumil asuvates ehitistes (edaspidi Territoorium).
Askari Puhkemaja esindajaks (edaspidi Esindaja) käesoleva Eeskirja mõistes on: puhkemaja juhataja või töötaja.

1.Sissepääsu õigused
1.1 Askari Puhkemajja pääseb vaid selleks ettenähtud ja vastavalt märgistatud teed mööda, mida tuleb kasutada nii puhkemajja tulemiseks kui sealt lahkumiseks. Mistahes otseteede kasutamine (rajamine) Tartu linna on keelatud.
1.2 Sissepääsu Askari Puhkemajja tagab renditasu täielik maksmine vastavalt juhataja poolt kehtestatud hinnakirjale ning Kliendi ja Puhkemaja esindaja vahel sõlmitud rendilepingule. Turvalisuse kaalutlusel jätab Askari puhkemaja endale õiguse valida kliente.
1.3 Turvalisuse huvides ei võta me vastu koolipidusid ega noorte sünnipäevasid, kus valdav osa inimestest on alla 21 aastased.

2.Askari Puhkemajas ja Territooriumil on KEELATUD:
2.1. kanda külm- ja tulirelvi jt. teistele ja endale ohtlikke esemeid, pürotehnilisi vahendeid, narkootilisi ja psühhotroopseid aineid. Esindajal on otsustamisõigus ülalnimetatud ja käesolevates Eeskirjades nimetamata esemete ohtlikkuse ja Puhkemajja mittelubamise üle;
2.2. igasugune teisi Askari Puhkemaja külastajaid ja Territooriumi naabreid häiriv ning ennast ja teisi ohtu seadev tegevus. Nimetatud tegevuste vältimisteks on turvatöötajal ja/või Esindajal õigus häirijat ja/või ohtu seadjat korrale kutsuda ja/või Askari Puhkemajast ja/või Territooriumilt välja saata.
2.3. suitsetamine, v.a selleks spetsiaalselt ette nähtud kohad (pea-, otsa- ja tagaukse juures asuvad kivist prügiurnid), suitsukonide mahaloopimine;
2.4. häirida öörahu ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni (vt Ülenurme valla avaliku korra eeskiri § 3. Avaliku korra nõuded lg.9) Teistel aegadel võib muusika jätkuda suletud uste-akendega siseruumides.
2.5. hoone, mööbli, sisustuse, nõude ja muu inventari lõhkumine;
2.6. ihuvajaduste rahuldamine (sh oksendamine) selleks mitteettenähtud kohas.
2.7. lemmikloomade kaasavõtmine ilma eelneva kokkuleppeta.
2.8. söökide ja jookide tarbimine 2.korrusel

3. Külastaja on kohustatud puhkemaja Territooriumil:
3.1. järgima Eesti Vabariigi seadusandlust ja politsei, turvatöötaja ning Esindaja seaduslikke korraldusi;
3.2 hoidma puhtust ja korda;

4.Ürituste katkemine, edasilükkamine, ärajäämine
4.1. Askari Puhkemajal või Territooriumil toimunud või toimuma pidanud Ürituse katkemisel, edasilükkumisel või ärajäämisel saab külastaja pöörduda pretensioonidega üksnes Ürituse korraldaja poole.
4.2. Käesolevate Eeskirjade rikkumisel on õigus rikkujaid Askari Puhkemajast ja Territooriumilt ära saata ja/või turvatöötajale ja/või politseile üleanda.
4.3. Esindajal on õigus Eeskirju rikkunud isikut edaspidi Askari Puhkemajja ja Territooriumile mitte lubada.
4.4. Broneeringutasu ei ole Külastaja poolse broneeringu tühistamise korral tagastatav, st. broneeringu eest tasumine ei kohusta Külastajat hoone rentimislepingut sõlmima, vaid on iseseisev tasu, kus reserveeritakse hoone Külastaja kasuks teatud kokkulepitud ajaks.

5.Külastaja õigused
5.1. Valida toitlustaja ja/või toitu ise kohapeal valmistada.
5.2. Kasutada Puhkemaja ruume, mööblit, nõusid jm. inventari vastavalt kasutusotstarbele.

5.3. Ilutulestiku laskmine on lubatud kuni kella 23.00-ni.

6.Külastaja kohustused
6.1. Askari Puhkemaja ruumide, mööbli, muu sisustuse lõhkumise või rikkumise korral kohustub Rendilepingu sõlmija hüvitama puhkemajale tekitatud kahju vastavate remondi- või ostuarvete alusel.
6.2. Eritehnika (helitehnika, tossumasinad jms.) kasutamisel hankima eelnevalt puhkemaja esindaja käest selleks loa.
6.3. Rohkema kui 35 külastaja majja lubamine peab olema eelnevalt kooskõlastatud puhkemaja Esindajaga.
6.4. Kasutades puhkemaja toidunõusid, pesema need peale kasutust ja asetama need pärastiseks inventeerimiseks tagasi omale kohale (kohapeal on olemas tööstuslik nõudepesumasin) va. erikokkuleppel

7.Tagatisraha ja selle tagastamine
7.1. Tagatisraha tagastatakse Rendiperioodi lõppedes juhul, kui Askari Puhkemaja kasutamisel on peetud kinni sisekorraeeskirjadest ning võimaliku punktis 6.1. toodud kahju korral on puhkemajale tekitatud kahju hüvitatud.
7.2. Tagatisrahast peetakse kinni summa, mis kompenseerib tehtud kulutused endise olukorra taastamiseks.
7.3. Kui kinnipidamisele mineva tagatisraha suurus ületab reaalse tagatisraha on Rentnik kohustatud lisaks tagatisrahale tasuma Rendileandjale kinnipidamisele mineva tagatisraha ja reaalselt makstud tagatisraha vahelise summa.
7.4 Kui tagatisraha ei ole makstud, aga on tekitatud kahju, siis on Esindajal õigus nõuda käesolevas eeskirjas toodud summade ulatuses hüvitist.

8.Lõppsätted
8.1 Rendilepingu sõlmimisega aktsepteerib Külastaja(-te)esindaja ehk Rendilepingu sõlmija käesolevat Sisekorra eeskirja.
8.2. Tulekahju, pommiähvarduse vms. ohu korral järgima Esindajate ja turvatöötajate korraldusi, evakuatsioonimärgistusi ja lahkuma Askari Puhkemajast ja vajadusel Territooriumilt paanikat tekitamata. Ülaltoodud juhtudel avastades ohukolde teavitama sellest kiiremas korras, kas päästeametit (112), politseid (110) või puhkemaja esindajat tel. 5330 5040